Vybavení laboratoře

Laboratoř se zabývá problematikou geochemie stabilních izotopů lehkých prvků od roku 1967. Během dlouhé historie oddělení i v jeho současnosti se jeho pracovníci vždy snažili propojit vývoj analytických metod s přímou aplikací izotopové geochemie v řadě oblastí geologických věd. V minulosti směřovalo nejvíce aplikací a řešených projektů do oblasti ložiskové geologie a do výzkumu sedimentů. V posledních letech je zřetelná převaha aplikací v geochemii a biogeochemii (studiu procesů v životním prostředí), v analýze paleoprostředí, v hydrogeologii a hydrologii.
Geochemie stabilních izotopů lehkých prvků sleduje přirozené změny v poměrech stabilních izotopů (nejčastěji 2H/1H, 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O a 34S/32S) v přírodních materiálech. Změny v poměrech stabilních izotopů jednotlivých prvků jsou způsobeny malými rozdíly v jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Přesné měření těchto izotopových poměrů umožňuje blíže specifikovat zdroje těchto prvků, jejich stopování během fyzikálněchemických procesů, kvantifikaci a bilancování sledovaných systémů. Pro vlastní měření izotopových poměrů je zapotřebí sledované prvky převést do formy jednoduchých plynů (H2, CO2, N2 nebo SO2). Oddělení proto věnuje značné úsilí vyvoji a zdokonalování metodiky přípravy vzorků.